ಭೋದಕ ವರ್ಗದವರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಹೆಸರುಹುದ್ದೆ
1ನಾಗರಾಜ ಎನ್ ಎಂಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
2ನಾಗರತ್ನ ಬಿ ಹೊಸಮನಿಆಯ್ಕೆಶ್ರೇಣಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
3ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ನಾಗರಾಜಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ 
4ಷಣ್ಮುಖನಗೌಡ ಎಸ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ 
5ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಂಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
6ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಎ ಡಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ
7ಡಾ. ಭೀಮಪ್ಪ ಎಂಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
8ರಹಮತ್ ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ  
9ಗಿರೀಶ ಎಂ ಎಸ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದರ್ೇಶಕರು 
10ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪ ಕೆ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ 
11ಪುನೀತ್ರಾಜ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಭಾಗ 
12ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಮಾ ಎಲ್ ಕೋಟಿಯಾನ್   ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಭಾಗ
13ವೀರೇಶ್ ಎಸ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
14  ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖ ಬಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
15ಪ್ರಭುನಾಯ್ಕ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
16ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಆರ್  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
17ವೀರೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಣಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
18ಎಸ್ ಬಾಲಾಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಣಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ 
19ಮಹಬೂಬ್ ಬಾಷ ಹೆಚ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಣಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
20ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ (ನಿಯೋಜನೆ)
21ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ ಡಿ ಎಲ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ (ನಿಯೋಜನೆ)
Go to top