ಭೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದವರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಹೆಸರುಹುದ್ದೆ
1ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಎಸ್   ಅಧೀಕ್ಷಕರು
2ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಜಿ.ಎನ್ ಪ್ರ.ದ. ಸಹಾಯಕರು
3ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಎನ್ ದ್ವಿ.ದ. ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು
4ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಚ್. ಆರ್   ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿವರ್ಾಹಕರು 
5ಗಣೇಶ ಆರ್ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ
6ಶೇಖರ್ನಾಯ್ಕ ಎಲ್ಪರಿಚಾರಕರು  
7ಮುಕ್ಕಣ್ಣೇಶ್ವರಪರಿಚಾರಕರು  
8ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಿಪರಿಚಾರಕರು  
9ಪ್ರಭು ಎಸ್ಪರಿಚಾರಕರು  
Go to top