ಕ್ರ.ಸಂ.ವಿಭಾಗಗಳುವಿಷಯ
1ಬಿ.ಎ* ಇತಿಹಾಸ , ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ (HEP)
* ಇತಿಹಾಸ , ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ (HES)
* ಇತಿಹಾಸ , ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ (HEE)
* ಇತಿಹಾಸ , ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕನ್ನಡ (HEK)
* ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (PsED)
2ಬಿ.ಕಾಂಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯಗಳು
3ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯಗಳು
4ಬಿಎಸ್ಸಿ* ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ (PMC)
* ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ (PCM)
5ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳುಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ
6ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ
Go to top