2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಹೆಸರುವಿಭಾಗ
1ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಸಿಕನ್ನಡ
2ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಎಕನ್ನಡ
3ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರಿ ಬಿಕನ್ನಡ
4ಡಾ.ಬಿ.ಬಸವರಾಜಕನ್ನಡ
5ರಾಜಶೇಖರ ನೆಗಳೂರು  ಕನ್ನಡ
6ಕೆ.ಎ. ಓಬಳಪ್ಪಕನ್ನಡ
7ಚಲವಾದಿ ಚರಣ್ರಾಜ್ಕನ್ನಡ
8ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಇಂಗ್ಲೀಷ್
9ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ಇಂಗ್ಲೀಷ್
10 ಸಂಗೀತ ಎಸ್ಇಂಗ್ಲೀಷ್
11ಮಡಿವಾಳಸ್ವಾಮಿ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಇಂಗ್ಲೀಷ್
12ವಿಶ್ವನಾಥ ಡಿ ಆರ್  ಇಂಗ್ಲೀಷ್
13ರಮೇಶ ಹೆಚ್ ಕೆಇಂಗ್ಲೀಷ್
14ಡಾ.ಬಾರಿಕರ ಮಾಲತೇಶಇತಿಹಾಸ
15ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕೆಇತಿಹಾಸ
16ಪಂಪಾಪತಿ ಹೆಚ್ಇತಿಹಾಸ
17ಕುಬೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿ.ಎಸ್. ಇತಿಹಾಸ
18ಶಂಕ್ರನಾಯ್ಕ ಎಂಇತಿಹಾಸ
19ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಇತಿಹಾಸ
20ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ಜೆ ವಿಇತಿಹಾಸ
21ಹನುಮಂತಾನಾಯ್ಕ ಜೆಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
22ಮಂಜಮ್ಮ ಪಿಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
23ಡಾ.ವೈ ಶೇಖರಪ್ಪಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
24ಕೋಟ್ರೇಶ ಕುಂಚೂರುಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
25ವಿರೇಶ ಗಡ್ಡಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
26ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿ ಎಂಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
27ವೆಂಕಟೇಶ ಗಂಜಿಕಟ್ಟೆಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
28ಡಾ.ಎಂ.ಸುರೇಶರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ/ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ
29ಅವಿನ ರಾಜಪ್ಪರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ/ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ
30ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಕೆರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ/ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ
31ರಘು ಎಸ್ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ/ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ
32ಈಡಿಗರ ಸುಮಲತಾರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ/ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ
33ನಿಲಾಂಭಿಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ/ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ
34ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ಕೆಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
35ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
36ನವಾಜ್ಭಾಷದೈಹಿಕಶಿಕ್ಷಣ
37ಅಭಯ್ಪ್ರಕಾಶ ಸಿದೈಹಿಕಶಿಕ್ಷಣ
38ಗೋವಿಂದಪ್ಪ್ ಎನ ಎಲ್ದೈಹಿಕಶಿಕ್ಷಣ
39  ಸತ್ತೂರು ಗೋವಿಂದದೈಹಿಕಶಿಕ್ಷಣ
40ಕೋಟ್ರಯ್ಯ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
41ಸುರೇಶ ಬಿಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
42ಹಾಲಪ್ಪ ಬಿಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
43ಇಂತಿಯಾಜ್ ಮಕ್ರಬ್ಬಿಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
44ಸೌಮ್ಯ ಹೆಚ್ ಮೋರಗೆರಿಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
45ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಎಂ.ಎನ್.ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
46ಮಾಲಶ್ರೀಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
47ನಾಗವೇಣಿ ಎಂ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
48ನೀಲಮ್ಮ ಡಿ.ಎಂ. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
49ವೀಣಾ ಟಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
50ಅಜರ್ುನ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
51ಆಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
52ಹೇಮಂತ್ ಎ ಕೆ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ 
53ಉಷಾ ಯು.ಬಿ.ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 
54ವಿದ್ಯಾ ಎಂ ಪಿ   ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 
55ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಎಸ್ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 
56ಶ್ವೇತಾ  ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 
57ವೀರೇಶ ಅಲರ್ೂರುನಿರ್ವಹಣಶಾಸ್ತ್ರ 
58ಸುನೀತಾ ಬಿನಿರ್ವಹಣಶಾಸ್ತ್ರ 
59ಸುರೇಶ ಎನ್.  ನಿರ್ವಹಣಶಾಸ್ತ್ರ 
60ಕೆ ಸದಾನಂದಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ 
Go to top