ಸರಕಾರದ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ

 • ಸಂಚಿಹೊನ್ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ (ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ).
 • ಸರ್. ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ (ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ).
 • ಪುರಸಭೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ಎಂ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ.
 • ಬೀಡಿಕಾಮರ್ಿಕ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ಸೀತರಾಮ ಜಿಂದಾಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ವಿಜ್ಞಾನಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ.
 • ಭಾರತೀಯಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಭೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ.
 • ದತ್ತನಿಧೀ ಬಹುಮಾನಗಳು.
Go to top